w doskonałej lokalizacji

w korzystnej cenie

w podwyższonym standardzie

tuż przy Kanałku Żerańskim

Poprzedni
Następny

już od 7700 zł/m2

Wygoda i bezpieczeństwo

już od 10700 zł/m2

Oferujemy 96 loka­li miesz­kal­nych, znaj­du­ją­cych się w trzy­kon­dy­gna­cyj­nym budyn­ku wie­lo­ro­dzin­nym przy ul. Białołęckiej 344 w Warszawie. Każdy lokal miesz­kal­ny, w zależ­no­ści od kon­dy­gna­cji, wypo­sa­żo­ny jest w taras z ogród­kiem lub bal­kon wyło­żo­ny deską tarasową.

Lokale znaj­du­ją­ce się cha­rak­te­ry­zu­ją się zróż­ni­co­wa­nym metra­żem (od 40 m² do 90 m²) i licz­bą pokoi (od dwóch do czte­rech). Wszystkie ele­men­ty budyn­ku wyko­ny­wa­ne są z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów i urzą­dzeń. W kon­dy­gna­cji pod­ziem­nej usy­tu­owa­ny jest garaż z 97 miej­sca­mi postojowymi.

Komfort i estetyka

Mieszkania

40 m2 — 80 m2

Niskie kosz­ty energii

Lokalizacja

„Osiedle Białołęcka” poło­żo­ne jest w jed­nej z naj­młod­szych dziel­nic Warszawy. Zamieszkują ją głów­nie mło­de rodzi­ny ze wzglę­du na bli­skość tere­nów zie­lo­nych, dobry dojazd do cen­trum Warszawy i cią­gle roz­bu­do­wu­ją­cą się infra­struk­tu­rę szkol­no-przed­szkol­ną. Szybki roz­wój dziel­ni­cy spra­wia, że sta­je się ona coraz bar­dziej atrak­cyj­na dla obec­nych i przy­szłych mieszkańców.

Jest to loka­li­za­cja zapew­nia­ją­ca nie tyl­ko dobrą komu­ni­ka­cję z pozo­sta­ły­mi dziel­ni­ca­mi Warszawy, dostęp do obiek­tów infra­struk­tu­ry edu­ka­cyj­nej, kul­tu­ry fizycz­nej, licz­nych obiek­tów han­dlu i usług, ale też bli­skość tere­nów słu­żą­cych rekre­acji i wypoczynkowi.

W bez­po­śred­nim sąsiedz­twie inwe­sty­cji znaj­du­je się przy­sta­nek 2 linii autobusowych. 

Najważniejsze obiek­ty i udo­god­nie­nia w pobliżu:

W bez­po­śred­nim sąsiedz­twie inwe­sty­cji znaj­du­je się przy­sta­nek 2 linii autobusowych. 

  • Białołęcka 344A 
  • Przystanek auto­bu­so­wy 2 linie — 100 m 
  • Stacja PKP / SKM – 10 min 
  • Sklepy spo­żyw­cze Lidl, Biedronka, Carrefour 
  • Szkoła pod­sta­wo­wa z boiskiem i bież­nią, szko­ła śred­nia, przed­szko­le – 500 m 
  • Centrum han­dlo­we, kino – 8 min autem 
  • Basen, cen­trum fit­ness – 10 min autem 
  • Puszcza Słupecka 15 min jaz­dy rowerem 
  • Zalew Zegrzyński 45 min jaz­dy rowe­rem / 15 min. autem 

Mieszkańcy będą mie­li tyl­ko kil­ka kro­ków nad Kanał Żerański, któ­re­go nabrze­że sta­no­wi atrak­cyj­ne miej­sce wypo­czyn­ku. Zwolenników bar­dziej aktyw­nych form spę­dza­nia cza­su ucie­szy bie­gną­ca wzdłuż Kanału aż do Jeziora Zegrzyńskiego ścież­ka rowe­ro­wa. Również w nie­wiel­kiej odle­gło­ści od osie­dla roz­cią­ga­ją się tere­ny leśne Puszczy Słupeckiej i Rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi.

 

Wybierz swo­je mieszkanie:

Kliknij na budy­nek, aby wybrać mieszkanie

sprawdź dostęp­ność >