w doskonałej lokalizacji

w korzystnej cenie

w podwyższonym standardzie

tuż przy Kanałku Żerańskim

Poprzedni
Następny

już od 7700 zł/m2

Od tego momen­tu z suk­ce­sem ukoń­czy­li­śmy nastę­pu­ją­ce projekty

TIMBUD II Spółka z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią Spółka koman­dy­to­wa powsta­ła w stycz­niu 2011 r. dla celów reali­za­cji przed­się­wzięć deweloperskich.

Personel tech­nicz­ny i kadra zarzą­dza­ją­ca spół­ki legi­ty­mu­ją się solid­nym przy­go­to­wa­niem zawo­do­wym i dłu­go­let­nim doświad­cze­niem w bran­ży budow­la­nej i deweloperskiej.

Nasz cel

Na każ­dym eta­pie reali­za­cji naszych pro­jek­tów przy­świe­ca nam cel jak naj­peł­niej­sze­go zaspo­ko­je­nia ocze­ki­wań klien­tów w posta­ci korzyst­nej loka­li­za­cji budyn­ków, kom­for­to­wych roz­wią­zań archi­tek­to­nicz­nych i dobrej jako­ści sto­so­wa­nych mate­ria­łów i mon­to­wa­nych urzą­dzeń za umiar­ko­wa­ną cenę. 

Dokładamy rów­nież sta­rań, aby sto­so­wa­ne tech­no­lo­gie speł­nia­ły kry­te­ria ener­go­osz­częd­no­ści i moż­li­wie mini­mal­ne­go wpły­wu na śro­do­wi­sko. Staramy się rów­nież sta­le ela­stycz­nie reago­wać na potrze­by naszych klientów.

Wartości

Przygotowanie i doświad­cze­nie zawo­do­we pra­cow­ni­ków każ­de­go szcze­bla, siat­ka sta­łych pod­wy­ko­naw­ców i boga­te zaple­cze sprzę­to­we i logi­stycz­ne zapew­nia­ją spraw­ną i ter­mi­no­wą reali­za­cję projektów.

Więcej infor­ma­cji o fir­mie znaj­dą Państwo na stro­nie www.timbud.waw.pl