w doskonałej lokalizacji

w korzystnej cenie

w podwyższonym standardzie

tuż przy Kanałku Żerańskim

Poprzedni
Następny

już od 7700 zł/m2

W celu uła­twie­nia Państwu zor­ga­ni­zo­wa­nia finan­so­wa­nia zaku­pu, poda­je­my poni­żej dane kon­tak­to­we do współ­pra­cu­ją­ce­go z naszą fir­ma biu­ra pośred­nic­twa finan­so­we­go, któ­re ofe­ru­je boga­ty wybór opcji dosto­so­wa­nych do potrzeb i moż­li­wo­ści każ­de­go klienta:

Finansowanie

Jestem nie­za­leż­nym dorad­cą finan­so­wym dzia­ła­ją­cym na ryn­ku finan­so­wym od 15 lat. Od 2006 roku zwią­za­ny jestem z fir­mą Phinance S.A. któ­ra jest jed­ną z naj­więk­szych firm doradz­twa finan­so­we­go w Polsce. Szeroki wachlarz ofert pozwa­la mi przy­go­to­wać naj­bar­dziej korzyst­ne roz­wią­za­nia finan­so­we któ­re są dopa­so­wa­ne do indy­wi­du­al­nych potrzeb klienta.

W swo­jej pra­cy cenię przede wszyst­kim to, że daję moim klien­tom poczu­cie bez­pie­czeń­stwa finan­so­we­go, zapew­niam płyn­ność finan­so­wą na każ­dym eta­pie życia, pozwa­lam im reali­zo­wać swo­je cele doty­czą­ce zaku­pu nie­ru­cho­mo­ści. Najważniejsza w mojej pra­cy jest: uczci­wość, rze­tel­ność, dotrzy­my­wa­nie obiet­nic oraz punktualność.

Doradca kre­dy­to­wy, bez­piecz­nie prze­pro­wa­dzi Państwa przez cały pro­ces pozy­ska­nia środ­ków na zakup nieruchomości.

Michał Słomski tel. 506 939 197
e‑mail: michal.slomski@phinance.pl